FIMX-PALVELUN KÄYTTÖOIKEUSEHDOT KUMPPANILLE

 1. Ehtojen tausta ja tarkoitus
  1. FIMX Oy, y-tunnus 0946189-0 (”FIMX”), vastaa FIMX-ohjelmiston ylläpidosta, kehittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista. Ohjelmistoa käytetään ns. software-as-a-service-palveluna internetselaimen kautta FIMX:n vastuulla olevilta palvelinlaitteilta (”Palvelu”).
  2. Palvelua voivat käyttää Palveluun rekisteröityneet luonnolliset henkilöt (”Käyttäjä(t)”) sekä yritykset tai yhteisöt (”Kumppani(t)”), jotka rekisteröityvät Palveluun.
  3. Rekisteröitymällä tai käyttämällä Palvelua Kumppani hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi.
  4. Jokaisella Käyttäjällä tulee olla yksilöllinen käyttäjätunnus sekä hänen tulee olla hyväksynyt FIMX-Palvelun käyttöoikeusehdot Käyttäjälle itseään sitoviksi. Palvelun käyttö ei muutoin ole sallittua.
 2. Palvelun käyttö
  1. Palvelu tukeutuu Käyttäjien ja Kumppanien toimittamiin tietoihin (”Tieto” tai ”Tiedot”). FIMX vastaa siitä, että raportit ja muut Palvelun tulokset on laskettu laskukaavojensa mukaisesti oikein Tietojen perusteella. FIMX ei ole velvollinen tarkistamaan tai täydentämään Tietoja.
  2. Mikäli Tiedoissa on virheellisyyksiä, epätäsmällisyyksiä tai muita puutteita taikka lainvastaisuuksia, Kumppanin tulee ilmoittaa asiasta FIMX:lle. FIMX ei ole velvollinen tarkistamaan tai täydentämään Tietoja. Käyttäjä ja/tai Kumppani on yksin vastuussa toimittamiensa Tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta.
  3. FIMX kuitenkin poistaa Palveluun tallennetut vanhentuneet tai virheelliset henkilötiedot, mikäli se sellaisia havaitsee.
 3. Ylläpito ja tuki
  1. Kumppanin tulee nimetä yksi tai useampi Käyttäjä yhteyshenkilöksi, jolta edellytetään riittäviä valmiuksia Palvelun ja sen osien käytön hallinnoimiseksi (”Kumppanivastaava”). Kumppanivastaavan vastuulla on FIMX:n Kumppanille osoittamat Palvelun käytön hallinnointiin liittyvät tehtävät ja päätökset, ja ns. ensimmäisen tason tuen tarjoaminen Kumppanin Käyttäjille. Kumppanilla on velvollisuus kouluttaa Kumppanivastaava tehtäväänsä yhdessä FIMX:n kanssa sovittavalla tavalla. Kumppanivastaavan tulee tutustua näihin käyttöoikeusehtoihin.
  2. Palvelun häiriötilanteissa Kumppanivastaava voi olla sähköpostitse yhteydessä FIMX:n ylläpito- ja tukipalveluun (info@fimx.fi). FIMX toimittaa ylläpito- ja tukipalveluja normaalin viikoittaisen työaikansa puitteissa.
  3. FIMX pyrkii kohtuullisin toimin siihen, että Palvelu on Kumppanin käytössä 24 tuntia vuorokaudessa ja viikon jokaisena päivänä. Palvelu ei ole käytössä järjestelmän huolto-, ylläpito- ja korjauskatkojen aikana. FIMX ilmoittaa tiedossaan olevista palvelukatkoista Palvelun välityksellä tiedotteena. Palvelukatkoista pyritään sopimaan etukäteen, milloin kohtuudella mahdollista, ja katkokset pyritään ajoittamaan mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavaan aikaan.
  4. FIMX ei takaa, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä, eikä vastaa katkosten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. FIMX kuitenkin pyrkii kohtuullisin toimin minimoimaan katkokset. FIMX:n vastuu Palvelun virheistä rajoittuu virheellisen osan uuteen toimittamiseen. FIMX pyrkii korjaamaan mahdolliset virheet niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista. FIMX:llä ei ole kuitenkaan velvollisuutta korjata virhettä, joka on aiheutunut Kumppanin omasta toiminnasta tai sen puolesta toimivan Käyttäjän toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä, tai Palvelun virheellisestä tai sopimuksenvastaisesta käytöstä.
  5. FIMX ei vastaa Kumppanin käyttöympäristön toiminnasta tai kustannuksista. Kumppani vastaa siitä, että sillä on Palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet ja vastaa niiden toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä käyttö- ja ylläpitokustannuksista. Kumppani vastaa itse tietoliikennekustannuksistaan.
  6. FIMX ja Kumppani vastaavat kumpikin omalta osaltaan siitä, että niiden tietojärjestelmien tietoturva on asianmukaisesti järjestetty.
 4. Hinta ja maksuehdot
  1. FIMX ei laskuta Kumppania Palveluun rekisteröitymisestä (ja mahdollisesti tietyistä rajatuista perustoiminnallisuuksista, FIMX:n harkinnan mukaisesti).
  2. Palvelu kuitenkin sisältää myös maksullisia toimintoja (”Maksulliset Toiminnot”), joita Kumppanit voivat ottaa käyttöön tarpeidensa mukaan. Maksullisten Toimintojen kulloinkin voimassa olevat hinnat sekä maksu- ja mahdolliset lisäehdot löytyvät Palvelusta. FIMX laskuttaa Kumppania käyttöönsä ottamista Maksullisista Toiminnoista tämän Palveluun tallettamien laskutusyhteystietojen mukaisesti. Kumppani vastaa FIMX:n laskutuksessa tarvitsemien tietojen oikeellisuudesta ja ylläpidosta. Laskutus tapahtuu verkkolaskulla.
 5. FIMX-tiedonjakoperiaatteet
  1. Jokainen Käyttäjä ja Kumppani ja muu Palvelua käyttävä taho sitoutuu seuraaviin Palvelun tiedonjakoperiaatteisiin:
   • Tietoa Palveluun tallentava vastaa siitä, että sillä on oikeus ko. Tietojen tallettamiseen. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että Palveluun ei talleteta lain ja/tai hyvän tavan vastaista Tietoa tai luvatta immateriaalioikeudella suojattua Tietoa. Yhtiö, jota Käyttäjä edustaa, tai soveltuvin osin Käyttäjä itse, vastaa omalla kustannuksellaan tallettamiinsa Tietoihin liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista. FIMX ei vastaa miltään osin Käyttäjien tallettamista Tiedoista, niiden oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta.
   • FIMX voi käsitellä ja raportoida Tietoa. Tietyt Palvelussa olevat Tiedot ovat julkisia ja siten vapaasti kaikkien käytettävissä. Tiettyyn Tietoon pääsyä on puolestaan rajoitettu ja sitä pidetään luottamuksellisena eikä sitä voida antaa muille kuin asiaan osallisille Kumppaneille tai Käyttäjille. FIMX voi aina toimittaa Kumppanille tai sen puolesta toimivalle Käyttäjälle raportteja suoraan tai välillisesti sitä koskevista Tiedoista. Tietoa voidaan aina käyttää Palvelun mukaisiin tarkoituksiin sekä FIMX:n palveluiden edelleen kehittämiseen, mutta Tietoja ei käytetä kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksessa.
   • Tietosuojalainsäädännön noudattaminen. Kaikkien osapuolten tulee noudattaa toiminnassaan tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain ja muun lainsäädännön määräyksiä soveltuvin osin, eikä luovuttaa Palveluun tai Palvelusta arkaluonteisia henkilötietoja, ellei se ole erityisestä syystä tarpeen. Sekä Käyttäjä että Kumppani tiedostavat, että Palvelun käyttö edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Mikäli käsittelyä halutaan rajoittaa, Palvelun käyttö ei välttämättä ole enää mahdollista.
 6. Palvelussa olevien henkilötietojen käsittely
  1. FIMX on FIMX-Palvelun käyttäjärekisteriin sisältyvien henkilötietojen osalta lainsäädännössä tarkoitettu rekisterinpitäjä. Kumppani puolestaan toimii henkilötietojen käsittelijänä käyttäessään Palvelua tai sen osia. Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevien käyttöoikeusehtojen, tietosuojaselosteen ja FIMX:n tietosuojapolitiikan mukaisesti.
  2. FIMX voi esimerkiksi tarjota Kumppanille mahdollisuuden säilyttää erilaisia tietoja Palvelussa. Palveluun tallennettujen tiettyjen kumppanikohtaisten henkilötietojen osalta Kumppani voi toimia lainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Tällöin FIMX toimii henkilötietojen käsittelijänä tuottaessaan Palvelua Kumppanille. Henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön sekä voimassaolevien käyttöoikeusehtojen ja FIMX:n tietosuojapolitiikan mukaisesti sopimussuhteen keston ajan. Tyypillisesti FIMX käsittelee Kumppanin asiakkaita (esim. vuokralaisia tai asukkaita) sekä näiden edustajia koskevia henkilötietoja Palvelussa. Käsiteltäviin henkilötietoihin sisältyy henkilön nimi- ja yhteystietoja, muita perustietoja, sekä vuokrasuhteeseen ja asumiseen liittyviä tietoja. Osapuolet tiedostavat, että tiedot voivat sisältyä sekä FIMX:n että Kumppanin rinnakkaisiin rekistereihin, jolloin FIMX ja Kumppani ovat kumpikin itsenäisesti rekisterinpitäjiä oman rekisterinsä osalta.
  3. Rekisterinpitäjänä toimiva osapuoli sitoutuu antamaan toiselle osapuolelle dokumentoidussa muodossa henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeita tarpeen mukaan. FIMX:n osalta tällaiset ohjeet sisällytetään Palveluun. Rekisterinpitäjällä on oikeus ja velvollisuus määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja keinot, ja se vastaa siitä, että kaikille rekisteröidyille, joiden henkilötietoja Palvelussa käsitellään, on toimitettu lainsäädännön mukaiset ilmoitukset ja tiedot. Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus varmistaa, että henkilötietojen siirtäminen toiselle osapuolelle sekä henkilötietojen käsittely on lainmukaista.
  4. Käsittelijänä toimivalla osapuolella on velvollisuus (i) käsitellä henkilötietoja ainoastaan Palvelun mahdollistamalla tavalla ja lisäksi rekisterinpitäjän kulloinkin antamien dokumentoitujen, lainmukaisten ja kohtuullisten ohjeiden mukaisesti tarpeen mukaan, paitsi jos lainsäädännössä toisin vaaditaan; (ii) varmistaa, että käsittelijän vastuulla olevat Käyttäjät tai muut henkilöt, jotka käsittelevät luottamuksellisina pidettäviä henkilötietoja näiden ehtojen mukaisesti, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta ja toimivat asianmukaisella huolellisuudella noudattaen henkilötietojen käsittelyssä erityisesti tarpeellisuusvaatimusta; (iii) toteuttaa kaikki lainsäädännön henkilötietojen käsittelijöiltä edellyttämät turvallisuustoimenpiteet siltä osin kuin kyse on luottamuksellisista tiedoista; (iv) parhaansa mukaan ja ottaen huomioon käsittelyn luonteen auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat lainsäädännössä asetettujen rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä; (v) auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että sille laissa asetettuja velvollisuuksia noudatetaan erityisesti Tietojen oikeellisuuden ja tietoturvallisuuden osalta ja avustaa rekisterinpitäjää lainsäädännön käsittelijälle asettamien velvoitteiden mukaisessa laajuudessa; (vi) poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvän Palvelun tarjoamisen päätyttyä rekisterinpitäjälle tämän ohjeiden mukaisesti kaikki sellaiset henkilötiedot, joiden osalta se on toiminut ainoastaan käsittelijän eikä rekisterinpitäjän ominaisuudessa, ja poistaa olemassa olevat jäljennökset, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä aiheudu erityistä säilytysvelvollisuutta; ja (vii) ylläpitää lainsäädännön mukaiset tarvittavat selosteet käsittelytoimistaan ja saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen käsittelijän velvollisuuksien noudattamisen osoittamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi Kumppanilla on velvollisuus olla siirtämättä Tietoja Palvelusta omiin järjestelmiinsä, ellei Kumppani ole henkilötietorekisterin rekisterinpitäjä ja tiedonsiirrosta on sovittu FIMX:n kanssa erillisellä tiedonsiirtosopimuksella.
  5. FIMX ja Kumppani kumpikin omalta osaltaan toteuttavat ja ylläpitävät asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat vaihtelevat riskit, sekä käsittelyn sisältämät riskit liittyen erityisesti henkilötietojen siirtoon, tallentamiseen, vahingossa tapahtuvaan ja laittomaan tuhoamiseen, hävittämiseen, muuttamiseen, luvattomaan luovuttamiseen tai henkilötietoihin pääsyyn. Lisäksi FIMX ja Kumppani noudattavat tiedon laatuun suhteutettuja tarkoituksenmukaisia suojatoimenpiteitä, kuten tarpeen vaatiessa henkilötietojen pseudonymisointia ja salausta, ottaen huomioon erityisesti arkaluonteisten Tietojen suojauksen tason. FIMX on velvollinen tiedottamaan Kumppania kaikista niistä FIMX:n toimittamiin henkilötietoihin liittyvistä seikoista (kuten riskiarvioinneista), jotka vaikuttavat teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin. Kumppani on velvollinen tiedottamaan FIMX:lle, mikäli sen toimittamiin henkilötietoihin liittyy sellaisia erityispiirteitä, että osapuolten on syytä sopia erityisjärjestelyistä suojaamistoimenpiteisiin liittyen.
  6. Kumppanilla ei ole oikeutta käyttää alihankkijoita Palveluun liittyvien henkilötietojen käsittelyssä ilman FIMX:n nimenomaista etukäteistä suostumusta. Käytettävistä alihankkijoista on aina annettava nimenomainen tieto FIMX:lle kirjallisesti ja yksilöidysti. FIMX:llä on oikeus teettää Palveluun ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tehtäviään alihankkijalla. FIMX:n tulee antaa Kumppanin pyynnöstä tarpeellisia tietoja alihankkijoistaan. Kumpikin osapuoli vastaa alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelussa toimivaa toista Kumppania ei arvioida alihankkijana toimittaessa Palvelun sisällä.
  7. FIMX ja Kumppani eivät voi siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asianmukaista laillista perustetta.
  8. Käsittelijänä toimivan osapuolen täytyy ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa rekisterinpitäjälle mahdollisesti tietoonsa saamastaan tietoturvaloukkauksesta. FIMX ja Kumppani voivat sopia tarkemmin erikseen ilmoitusmenettelystä ja yhteyshenkilöstä ilmoituksiin liittyen.
  9. Rekisterinpitäjällä on oikeus omalla kustannuksellaan auditoida käsittelijänä toimivan osapuolen suorittama Palvelun tai sen osien henkilötietojen käsittelyn alainen toiminta siinä muodossa ja laajuudessa kuin pakottava tietosuojasääntely edellyttää. FIMX:n ja Kumppanin tulee sopia auditoinnin ajankohdasta ja muista yksityiskohdista etukäteen ennen auditoinnin suorittamista. Auditointi tulee suorittaa aiheuttamatta kohtuutonta haittaa osapuolelle ja sen toiminnalle. Kaikkien auditointiin osallistuvien tarkastajien tulee sitoutua asianmukaiseen salassapitoon. Selvyyden vuoksi todetaan, että kummallakin osapuolella on aina velvollisuus sallia toisen osapuolen toimintaa valvovan viranomaisen suorittamat auditoinnit.
  10. Käsittelijänä toimiva osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki rekisterinpitäjältä vastaanottamansa henkilötiedot, jotka eivät ole luonteeltaan julkisia, sekä varmistamaan, että sen työntekijät, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan asianmukaista salassapitovelvollisuutta. Lisäksi käsittelijä sitoutuu varmistamaan, ettei henkilötietoja luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianmukaista oikeutusperustetta, ellei käsittelijä ole velvollinen ilmaisemaan tietoja soveltuvan lainsäädännön tai viranomaisen määräyksen perusteella.
 7. Immateriaalioikeudet
  1. FIMX:lle kuuluvat kaikki Palvelun oikeudet (omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet). Kumppaneilla ja muilla Palvelussa toimivilla (kuten Käyttäjillä) on vain ne käyttöoikeudet, jotka FIMX on niille nimenomaisesti antanut.
  2. Palvelu ja FIMX:n työmenetelmät sisältävät FIMX:n tai kolmannen osapuolen liikesalaisuuksia. Liikesalaisuuksiin kuuluvat mm. yksittäisten ohjelmien erityinen suunnittelu, rakennekaavat ja logiikat, käytetyt ohjelmointitekniikat sekä dokumentointi. Palvelun kopiointi, muuttaminen, kääntäminen, takaisinmallintaminen tai Palvelun koodin purkaminen/tutkiminen on kielletty. Kumppani ymmärtää ja hyväksyy, että kyseessä on jaettu palvelu (eikä ohjelmiston yksittäinen käyttäjäkohtainen kopio), joten tekijänoikeuslain pakottavat yhteensopivuuden saavuttamista koskevat säännökset eivät sovellu Palveluun. Käyttäjä sitoutuu olemaan poistamatta tai muuttamatta Palvelun tekijänoikeusmerkintöjä tai FIMX:n tavaramerkkejä taikka muita FIMX:n tai sen päämiesten immateriaalioikeutta koskevia merkintöjä.
  3. FIMX vastaa puolustuksesta tai asian sopimisesta, jos Kumppaniin kohdistetaan vaade siitä, että Palvelu loukkaa toimitusmaassa voimassa olevaa tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta edellyttäen, että Kumppani välittömästi ilmoittaa kirjallisesti FIMX:lle vaateista ja antaa FIMX:n käyttää yksin vastaajan puhevaltaa sekä antaa FIMX:lle kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot, avun ja valtuutukset. FIMX vastaa toimivaltaisessa tuomioistuimessa kolmannelle osapuolelle lopullisesti maksettavaksi tuomittujen korvausten maksamisesta, mikäli Kumppani on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti. Jos sellainen vaade esitetään tai se on todennäköinen, FIMX valintansa mukaan joko muuttaa Palvelua, hankkii tarvittavat käyttöoikeudet tai korvaa Palvelun toisella. Jos mikään näistä vaihtoehdoista ei ole kohtuullisesti käytettävissä, FIMX palauttaa kauppahinnan vähennettynä Palvelun käytöstä Kumppanille koituneella kaupallisella hyödyllä, ja Kumppani lopettaa Palvelun käytön. FIMX:llä ei ole vastuuta immateriaalioikeuden loukkauksesta, jos vaatimus perustuu osaksikaan Kumppanin tai jonkun toisen Palveluun tallentamiin Tietoihin, muun kuin FIMX:n toimittamaan tuotteeseen tai palveluun, FIMX:n ohjeiden vastaiseen Palvelun käyttöön, tai sellaisen yhtiön vaateeseen, jolla on määräysvalta Kumppaniin tai johon Kumppanilla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään. FIMX:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta immateriaalioikeuksien loukkauksesta.
 8. Luottamukselliset tiedot
  1. Palveluun syötettyjä Tietoja käsitellään Palvelun toimintaperiaatteiden mukaisesti ja Tietojen luottamuksellisuus ja käyttö määräytyvät niiden mukaisesti ottaen erityisesti huomioon kohdassa 5 (FIMX-tiedonjakoperiaatteet) todetun. Jos Palvelun ulkopuolella osapuolet antavat toisilleen luottamuksellisiksi luokiteltavia tietoja, noudatetaan tässä kohdassa 8 todettua.
  2. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineiston ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä (mm. liike- ja ammattisalaisuudet, joihin kuuluvat muun ohella Palvelun yksityiskohtainen rakenne, ohjelmointitekniikat ja -logiikat ja tietokantarakenteet, sekä asiakastiedot).
  3. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista; (b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; (c) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta; tai (d) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.
  4. Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan myös Palvelun tai sen osien käyttämisen tai sopimuksen päättymisen jälkeenkin.
 9. Vastuunrajoitus
  1. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten menetetystä liikevaihdosta, tietojen katoamisesta, kateostosta, tai siitä, että sopimus kolmannen osapuolen kanssa on jäänyt toteutumatta oikein. FIMX ei vastaa muiden palveluntarjoajien palveluista eikä tuotteista. FIMX:n vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu Kumppanin Palvelusta suorittamaan kolmen (3) kuukauden kuukausimaksun määrään. Vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisuuteen tai törkeään tuottamukseen, kohdassa 8 todetun salassapitovelvoitteen loukkauksiin, kohdassa 7.3 todettuun kolmannen esittämään immateriaaliloukkausvaatimukseen, tai Kumppanin toimesta tapahtuvaan FIMX:n immateriaalioikeuksien loukkaukseen.
 10. Voimassaolo, muutokset
  1. Käyttöoikeus Palveluun alkaa, kun FIMX on tarpeelliseksi katsomiltaan osin verifioinut Kumppanin rekisteröinnin tiedot, ja ilmoittaa Kumppanille Palvelun olevan käytettävissä. Käyttöoikeus Palveluun on voimassa toistaiseksi.
  2. Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa Palvelun kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. FIMX voi tulkita Kumppanin maksamatta jättämän palvelumaksun irtisanomiseksi. Irtisanomisella ei ole vaikutusta niihin maksuihin, jotka FIMX:llä on ollut oikeus veloittaa ennen irtisanomisen voimaanastumista.
  3. FIMX:llä on oikeus asiasta tarkoituksenmukaisella tavalla ilmoitettuaan muuttaa Palvelua, tämän asiakirjan ehtoja, Palvelun sisältöä, palveluvalikoimaa sekä palveluhintoja. Jos muutos ei olennaisesti lisää Kumppanin näiden ehtojen mukaisia velvollisuuksia tai olennaisesti vähennä hänen oikeuksiaan tai se johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä voi FIMX tehdä muutoksen ilman ennakkoilmoitusta. Jos muutos olennaisesti lisää Kumppanin näiden ehtojen mukaisia velvoitteita tai vähentää sen oikeuksia, FIMX:n tulee ilmoittaa muutoksesta 14 päivää etukäteen. Mikäli Kumppania edustava Käyttäjä käyttää Palvelua sen jälkeen, kun muutos on tullut voimaan, katsotaan Kumppanin hyväksyneen muutoksen.
  4. FIMX:llä on oikeus peruuttaa Palvelun käyttöoikeus välittömin vaikutuksin, mikäli Kumppani tai sitä edustava Käyttäjä olennaisesti rikkoo näitä käyttöoikeusehtoja tai muita Palvelua koskevia ehtoja, tai jos Kumppani ei hyväksy kohdassa 10.3 tarkoitettua muutosta. Käyttöoikeuden peruuttamisella ei ole vaikutusta niihin maksuihin, jotka FIMX:llä on ollut oikeus veloittaa ennen käyttöoikeuden peruuttamista.
  5. Kumpikin sopijapuoli voi purkaa sopimuksen Palvelun käytöstä, jos toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo näihin käyttöoikeusehtoihin perustuvaa velvollisuuttaan eikä 20 päivän kuluessa siitä, kun on saanut siitä toiselta sopijapuolelta kirjallisen huomautuksen, ole korjannut rikkomustaan tai, jos rikkomusta tai laiminlyöntiä ei voida kohtuudella mainitussa ajassa korjata, ole sanotussa ajassa ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi ja jatka näitä toimenpiteitä, kunnes rikkomus tai laiminlyönti on olennaisilta osiltaan korjattu.
  6. FIMX:llä on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen kokonaan, mikäli (a) Kumppani ei noudata näitä käyttöoikeusehtoja eikä korjaa rikkomustaan (jos se on korjattavissa ja edellyttäen, ettei se ole olennainen, missä tapauksessa ilmoitusvelvollisuutta ei ole) viipymättä sen jälkeen, kun rikkomuksesta on hänelle ilmoitettu; (b) Kumppani asetetaan konkurssiin tai Kumppania koskeva yrityssaneeraus- tai selvitystilamenettely alkaa; tai (c) FIMX:llä on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa, aiheuttaa häiriötä, tai vaarantaa Palvelun turvallisuuden.
 11. Muut ehdot
  1. Nämä käyttöoikeusehdot muodostavat sopijapuolten välisen koko sopimuksen, ja ohittavat aikaisemmat sopimukset tai muut välipuheet Palvelua koskien.
  2. Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta. FIMX:llä on kuitenkin oikeus siirtää sopimus konserniyhtiölleen tai liiketoimintakaupan yhteydessä kolmannelle. Lisäksi FIMX on oikeutettu siirtämään sopimuksesta johtuvat saatavansa kolmannelle. FIMX:llä on oikeus käyttää alihankkijoita. FIMX vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan.
  3. FIMX ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta FIMX:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi FIMX:stä riippumaton häiriö tiedonsiirrossa, muussa viestinnässä tai sähkönsaannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys FIMX:n toiminnassa taikka työtaistelutoimi, vaikka se koskisi FIMX:ää. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu tilanne oikeuttaa FIMX:n keskeyttämään Palvelun tarjoamisen toistaiseksi. FIMX pyrkii ilmoittamaan Kumppanille ylivoimaisesta esteestä.
  4. Näihin käyttöoikeusehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Sopijapuolet pyrkivät ensisijaisesti sopimaan riitaisuudet. Mikäli tässä ei onnistuta, mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä asteena.
  5. Mikäli sopijapuoli jättää käyttämättä näihin käyttöoikeusehtoihin perustuvan oikeutensa, ei tämä vaikuta rajoittavasti hänen oikeuksiinsa vedota sopimusehtoihin muissa vastaavissa tapauksissa. Kaikki tähän sopimukseen perustuvat vaatimukset on esitettävä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun sopijapuoli sai vaatimuksen perusteesta tiedon.