FIMX-PALVELUN KÄYTTÖOIKEUSEHDOT KÄYTTÄJÄLLE

 1. Ehtojen tausta ja tarkoitus
  1. FIMX Oy, y-tunnus 0946189-0 (”FIMX”), vastaa FIMX-ohjelmiston ylläpidosta, kehittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista. Ohjelmistoa käytetään ns. software-as-a-service -palveluna internet-selaimen kautta FIMX:n vastuulla olevilta palvelinlaitteilta (”Palvelu”).
  2. Käyttäjä on luonnollinen henkilö, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi (”Käyttäjä”).
  3. Jokaisen Käyttäjän tulee hyväksyä nämä käyttöoikeusehdot (”Käyttöoikeusehdot”) itseään sitoviksi. Palvelun käyttö ei muutoin ole sallittua. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen Käyttöoikeusehdot, kun hän ensimmäisen kerran kirjautuu käyttäjätunnuksillaan Palveluun.
  4. FIMX ei lähtökohtaisesti laskuta Käyttäjää rekisteröitymisestä tai Palvelun käytöstä. Palvelua voivat lisäksi käyttää Palveluun rekisteröityneet yritykset tai yhteisöt (”Kumppani(t)”). Palvelu sisältää myös maksullisia toimintoja. Näiltä osin Palvelu ilmoittaa etukäteen kyseessä olevan maksullinen toiminto, ja edellyttää muun muassa Kumppaneita koskevien Palvelun käyttöoikeusehtojen hyväksymistä.
 2. Palvelun käytöstä yleisesti
  1. Palvelu tukeutuu Käyttäjien ja Kumppanien toimittamiin tietoihin (”Tieto” tai ”Tiedot”). FIMX vastaa siitä, että raportit ja muut Palvelun tulokset on laskettu laskukaavojensa mukaisesti oikein Tietojen perusteella.
  2. Mikäli Tiedoissa on virheellisyyksiä, epätäsmällisyyksiä tai muita puutteita taikka lainvastaisuuksia, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta FIMX:lle. FIMX ei ole velvollinen tarkistamaan tai täydentämään Tietoja. Käyttäjä ja/tai Kumppani on yksin vastuussa toimittamiensa Tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta.
  3. FIMX kuitenkin poistaa Palveluun tallennetut vanhentuneet tai virheelliset henkilötiedot, mikäli se sellaisia havaitsee.
 3. Käyttöympäristö ja vikatilanteet
  1. Palvelun käyttäminen on mahdollista yleisimpien selainten uusimpien versioiden avulla siten kuin FIMX tarkemmin ilmoittaa.
  2. FIMX ei takaa, että Palvelu on Käyttäjän käytössä keskeytyksettä, eikä vastaa katkosten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. FIMX kuitenkin pyrkii kohtuullisin toimin minimoimaan katkokset. FIMX:n vastuu Palvelun virheistä rajoittuu virheellisen osan uuteen toimittamiseen. FIMX pyrkii korjaamaan mahdolliset virheet niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista.
  3. Palvelun häiriötilanteissa Käyttäjän tulee ensisijaisesti olla yhteydessä FIMX:n ylläpito- ja tukipalveluun (info@fimx.fi) ja toissijaisesti siihen Kumppaniin, jonka Tietojen yhteydessä häiriö tapahtui.
 4. Tunnistautuminen, käyttäjätunnus ja salasana
  1. Palvelun käyttämistä varten Käyttäjä rekisteröi käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden perusteella Käyttäjä tunnistetaan ja joiden avulla Palvelun käyttäminen on mahdollista.
  2. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnustaan ja salasanaansa kolmannelle. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa, salasanansa ja muun mahdollisen lisävarmenteen huolellisesti ja erillään toisistaan siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa. Käyttäjä vastaa yksin käyttäjätunnuksensa oikeudettomasta käytöstä aiheutuvista vahingoista.
  3. Käyttäjän tulee pitää Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamansa henkilö- ja yhteystietonsa ajan tasalla Palvelun tarkoituksenmukaisen ja sujuvan käytön mahdollistamiseksi. FIMX muistuttaa Käyttäjiä kohtuullisin väliajoin tietojensa päivittämisestä. FIMX ei ole vastuussa Käyttäjän puutteellisista tai virheellisistä yhteystiedoista johtuvista vahingoista.
  4. Käyttäjän tulee tarvittaessa itse poistaa omista Palvelun käyttäjätiedoistaan Kumppanin mahdollisesti sille myöntämä Tiedon käyttöoikeus, joka on perustunut esimerkiksi työntekijäasemaan, mikäli Käyttäjä ei enää ole oikeutettu kyseiseen Tiedon käyttöoikeuteen.
 5. Immateriaalioikeudet, tietosuoja
  1. FIMX:lle kuuluvat kaikki Palvelun oikeudet (omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet). Käyttäjällä on vain ne käyttöoikeudet, jotka FIMX näissä Käyttöoikeusehdoissa on sille antanut (tai Tiedon käyttöoikeudet, jotka Kumppani on sille nimenomaisesti Palvelun puitteissa antanut). Kumppanilla on oikeus käyttää Käyttäjän sen puolesta toimittamaa ja tallettamaa Tietoa.
  2. Palvelu ja FIMX:n työmenetelmät sisältävät FIMX:n tai kolmannen osapuolen liikesalaisuuksia. Liikesalaisuuksiin kuuluvat mm. yksittäisten ohjelmien erityinen suunnittelu, rakennekaavat ja logiikat, käytetyt ohjelmointitekniikat sekä dokumentointi. Palvelun kopiointi, muuttaminen, kääntäminen, takaisinmallintaminen tai Palvelun koodin purkaminen/tutkiminen on kielletty. Käyttäjä tiedostaa, että kyseessä on jaettu palvelu (eikä ohjelmiston yksittäinen käyttäjäkohtainen kopio), joten tekijänoikeuslain pakottavat yhteensopivuuden saavuttamista koskevat säännökset eivät sovellu Palveluun. Käyttäjä sitoutuu olemaan poistamatta tai muuttamatta Palvelun tekijänoikeusmerkintöjä tai FIMX:n tavaramerkkejä taikka muita FIMX:n tai sen päämiesten immateriaalioikeutta koskevia merkintöjä.
  3. FIMX:llä on oikeus tallentaa Käyttäjän asiointia ja tapahtumia koskevat tiedot Palveluun. FIMX kerää ja käsittelee Palvelun käytön yhteydessä Käyttäjien henkilö- ja muita tietoja kulloinkin voimassa olevien käyttöoikeusehtojen, tietosuojaselosteen ja FIMX:n tietosuojapolitiikan mukaisesti ja on näiden tietojen osalta tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Selvyyden vuoksi mainitaan, että FIMX tarjoaa Kumppanille myös mahdollisuuden säilyttää omia tietojaan Palvelussa. Näiden kumppanikohtaisten henkilötietojen osalta Kumppani voi toimia lainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä.
 6. Luottamukselliset tiedot
  1. Palveluun syötettyjä Tietoja käsitellään Palvelun toimintaperiaatteiden mukaisesti ja Tietojen luottamuksellisuus ja käyttö määräytyvät niiden mukaisesti ottaen erityisesti huomioon kohdassa 7 (FIMX-tiedonjakoperiaatteet) todettu. Käyttäjä ymmärtää, että Palveluun voi olla tallennettuna toisten Käyttäjien, Kumppanien tai FIMX:n luottamukselliseksi luokiteltavaa tietoa.
  2. Käyttäjä sitoutuu pitämään luottamuksellisina saamansa aineiston ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä (mm. liike- ja ammattisalaisuudet, joihin kuuluvat muun ohella Palvelun yksityiskohtainen rakenne, ohjelmointitekniikat ja -logiikat ja tietokantarakenteet, sekä asiakastiedot).
  3. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista; (b) jonka Käyttäjä on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; (c) joka oli Käyttäjän hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista Palvelusta; tai (d) jonka Käyttäjä on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä Palvelusta saamaansa aineistoa tai tietoa.
  4. Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan käyttöoikeuden päättymisen jälkeenkin.
 7. FIMX-tiedonjakoperiaatteet
  1. Jokainen Käyttäjä ja Kumppani ja muu Palvelua käyttävä taho sitoutuu seuraaviin Palvelun tiedonjakoperiaatteisiin:
   • Tietoa Palveluun tallentava vastaa siitä, että sillä on oikeus ko. Tietojen tallettamiseen. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että Palveluun ei talleteta lain ja/tai hyvän tavan vastaista Tietoa tai luvatta immateriaalioikeudella suojattua Tietoa. Yhtiö, jota Käyttäjä edustaa, tai soveltuvin osin Käyttäjä itse, vastaa omalla kustannuksellaan tallettamiinsa Tietoihin liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista. FIMX ei vastaa miltään osin Käyttäjien tallettamista Tiedoista, niiden oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta.
   • FIMX voi käsitellä ja raportoida Tietoa. Tietyt Palvelussa olevat Tiedot ovat julkisia ja siten vapaasti kaikkien käytettävissä. Tiettyyn Tietoon pääsyä on puolestaan rajoitettu ja sitä pidetään luottamuksellisena eikä sitä voida antaa muille kuin asiaan osallisille Kumppaneille tai Käyttäjille. FIMX voi aina toimittaa Kumppanille tai sen puolesta toimivalle Käyttäjälle raportteja suoraan tai välillisesti sitä koskevista Tiedoista. Tietoa voidaan aina käyttää Palvelun mukaisiin tarkoituksiin sekä FIMX:n palveluiden edelleen kehittämiseen, mutta Tietoja ei käytetä kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksessa.
   • Tietosuojalainsäädännön noudattaminen. Kaikkien osapuolten tulee noudattaa toiminnassaan tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain ja muun lainsäädännön määräyksiä soveltuvin osin, eikä luovuttaa Palveluun tai Palvelusta arkaluonteisia tietoja, ellei se ole erityisestä syystä tarpeen. Sekä Käyttäjä että Kumppani tiedostavat, että Palvelun käyttö edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Mikäli käsittelyä halutaan rajoittaa, Palvelun käyttö ei välttämättä ole enää mahdollista.
 8. Vastuunrajoitukset
  1. Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa FIMX ei vastaa mistään välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. FIMX ei vastaa muiden palveluntarjoajien palveluista eikä tuotteista tai niiden toiminnasta.
 9. Voimassaolo, muutokset
  1. Käyttöoikeus alkaa, kun Käyttäjä on hyväksynyt nämä Käyttöoikeusehdot. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.
  2. FIMX:llä on oikeus asiasta tarkoituksenmukaisella tavalla ilmoitettuaan muuttaa Palvelua, tämän asiakirjan ehtoja, Palvelun sisältöä, palveluvalikoimaa sekä palveluhintoja. Jos muutos ei olennaisesti lisää Käyttäjän näiden ehtojen mukaisia velvollisuuksia tai olennaisesti vähennä hänen oikeuksiaan tai se johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, FIMX voi tehdä muutoksen ilman ennakkoilmoitusta. Jos muutos olennaisesti lisää Käyttäjän näiden ehtojen mukaisia velvoitteita tai vähentää sen oikeuksia, FIMX:n tulee ilmoittaa muutoksesta neljätoista (14) päivää etukäteen. Mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua sen jälkeen, kun muutos on tullut voimaan, katsotaan Käyttäjän hyväksyneen muutoksen.
  3. FIMX:llä on oikeus peruuttaa Palvelun käyttöoikeus välittömin vaikutuksin, mikäli Käyttäjä olennaisesti rikkoo näitä Käyttöoikeusehtoja tai muita Palvelua koskevia ehtoja, tai jos Käyttäjä ei hyväksy kohdassa 9.2 tarkoitettua muutosta.
  4. FIMX:llä on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen mikäli (a) Käyttäjä ei noudata näitä Käyttöoikeusehtoja eikä korjaa rikkomustaan (jos se on korjattavissa ja edellyttäen ettei se ole olennainen, missä tapauksessa ilmoitusvelvollisuutta ei ole) viipymättä sen jälkeen, kun rikkomuksesta on hänelle ilmoitettu; tai (b) FIMX:llä on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa, aiheuttaa häiriötä, tai vaarantaa Palvelun turvallisuuden.
  5. Näihin käyttöoikeusehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Sopijapuolet pyrkivät ensisijaisesti sopimaan riitaisuudet. Mikäli tässä ei onnistusta, mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä asteena.