FIMX - TJÄNSTENS ANVÄNDARVILLKOR FÖR ANVÄNDARE

 1. Villkorens bakgrund och syfte
  1. FIMX Ab, FO-nummer 0946189-0 (”FIMX”), ansvarar för att upprätthålla, utveckla och göra ändringar i FIMX-programvaran. Programmet används som s.k. software-as-a-service-tjänst via internet och servrar som FIMX är ansvarig för (”Tjänsten”).
  2. Användaren är en fysisk person som har registrerat sig som Tjänstens användare (”Användare”).
  3. Varje Användare av Tjänsten bör godkänna dessa villkor (”Användarvillkor”) såsom bindande. Det är annars inte tillåtet att använda tjänsten. Användaren anses ha godkänt Villkoren för användningsrätten, när han eller hon första gången loggar in i Tjänsten med sitt användar-id.
  4. FIMX fakturerar inte Användaren för registreringen eller för användningen av Tjänsten. Tjänsten kan också användas av företag och samfund (”Partner”) som registrerat sig till Tjänsten. Tjänsten innehåller även avgiftsbelagda funktioner. Till dessa delar anmäler Tjänsten på förhand att det är frågan om en avgiftsbelagd funktion, och det förutsätter bland annat att Partner godkänner Tjänstens användarvillkor.
 2. Allmänt om användningen av tjänsten
  1. Tjänsten stöder sig på information (”Uppgift” eller ”Uppgifter”) som Användare och Partner har levererat.FIMX svarar för att rapporter och andra resultat av Tjänsten har kalkylerats riktigt på basis av Uppgifterna enligt kalkyleringsformlerna.
  2. Om Uppgifterna innehåller felaktigheter, inexaktheter eller andra brister eller lagstridigheter, skall Användaren meddela FIMX om saken. FIMX är inte skyldig att granska eller komplettera Uppgifter. Användaren och / eller Partnern är ensam ansvarig för att de uppgifter han eller hon ger är riktiga och lagenliga.
  3. FIMX avlägsnar dock föråldrade eller felaktiga personuppgifter som sparats i Tjänsten om sådana observeras.
 3. Plattform och felsituationer
  1. Tjänsten kan användas med alla de nyaste versionerna av alla de vanligaste webbläsarna på det sätt som FIMX meddelar.
  2. FIMX garanterar inte att Tjänsten kan användas av Användaren utan avbrott, och svarar inte för skador som eventuellt förorsakats av avbrott. FIMX försöker ändå att med skäliga åtgärder minimera avbrotten. FIMX Ab:s ansvar för fel i Tjänsten begränsas till att leverera en ny del i stället för en felaktig del i tjänsten. FIMX reparerar eventuella fel så fort det skäligen är möjligt.
  3. Då det uppkommer störningar i Tjänsten bör Användaren i första hand vara i kontakt med underhålls- och stöd-tjänsten vid FIMX (info@fimx.fi) och i andra hand med den Kund, i samband med vars uppgifter störningarna inträffade.
 4. Identifikation, användar-id och lösenord
  1. För användning av tjänsten registrerar Användaren ett användar-id och ett lösenord, med vars hjälp Användaren identifieras och med hjälp av vilka det är möjligt att använda Tjänsten.
  2. Användar-id och lösenord är personliga. Användaren får inte överlåta sitt användar-id eller lösenord till en tredje person. Användaren förbinder sig till att förvara sitt användar-id, lösenord och annat eventuellt tilläggscertifikat omsorgsfullt och på skilda ställen, så att det inte är möjligt för en utomstående att komma åt dem.Användaren är ensam ansvarig för skador som uppstår på grund av olovlig användning av ett användar-id.
  3. Användaren ska hålla de person- och kontaktuppgifter som han eller hon meddelat vid registreringen i Tjänsten uppdaterade för att möjliggöra en ändamålsenlig och smidig användning av tjänsten. FIMX påminner Användare med rimliga intervaller om uppdatering av uppgifterna. FIMX är inte ansvarig för skador som beror på att Användarens kontaktuppgifter är bristfälliga eller felaktiga.
  4. Användaren ska vid behov själv från sina uppgifter i Tjänsten avlägsna Tjänstens användarrättigheter som en Partner har beviljat Användaren, om rättigheten har baserat sig på till exempel en personalposition, om användaren inte mera är berättigad till rättigheten.
 5. Immateriella rättigheter, dataskydd
  1. FIMX äger alla rättigheter till Tjänsten (ägande-, upphovs- och andra immateriella rättigheter). Användaren besitter endast de användarrättigheter som FIMX har beviljat denne i dessa användarvillkor (eller Tjänstens användarrättigheter som en Partner har beviljat uttryckligen inom ramen för Tjänsten). Partner har rätt att använda de uppgifter som Användarna har levererat och lagrat på Partnerns vägnar.
  2. Tjänsten och FIMX Ab:s arbetsmetoder innehåller FIMX Ab:s eller en tredje parts affärshemligheter. Till affärshemligheterna hör bl.a. specialplaneringen av enskilda program, strukturscheman och logik, använd programmeringsteknik samt dokumentering. Kopiering, ändring, översättning, modellering av Tjänsten eller avveckling/undersökning av Tjänstens kod är förbjudet. Användaren är medveten om att det är frågan om en delad tjänst (och inte en användarspecifik kopia av programvaran) varför upphovsrättslagens tvingande regler för uppnående av kompatibilitet inte lämpar sig för Tjänsten.Användaren förbinder sig att inte avlägsna eller ändra registrering av upphovsrätt i Tjänsten eller FIMX Ab:s varumärken eller andra anteckningar som gäller FIMX Ab:s eller dennes huvudmans immateriella rättigheter.
  3. FIMX har rätt att lagra uppgifter om Användarnas ärenden och händelser i Tjänsten. I samband med användningen av Tjänsten samlar FIMX in och behandlar Användarnas person- och andra uppgifter i enlighet med ikraftvarande versioner av användarvillkoren, dataskyddsbeskrivningen och FIMX:s dataskyddspolicy och är när det gäller dessa uppgifter fungerar FIMX som personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För tydlighetens skull nämns att FIMX också erbjuder Partnern möjlighet att lagra sina egna uppgifter i Tjänsten. Vad gäller dessa partnerspecifika personuppgifter fungerar Partnern som i lagen avsedd personuppgiftsansvarig.
 6. Konfidentiella uppgifter
  1. Uppgifter som matats i Tjänsten behandlas enligt Tjänstens funktionsprinciper och Uppgifternas konfidentialitet och användning definieras enligt principerna med speciellt iakttagande av det som konstaterats i punkt 7 (FIMX - principer för informationsspridning). Användaren inser att Tjänsten kan innehålla övriga Användares, Partners eller FIMX Ab:s konfidentiella uppgifter.
  2. Användaren förbinder sig att hemlighålla sådant material och sådana uppgifter som han eller hon fått och som utmärkts som konfidentiella eller som måste uppfattas som konfidentiella (bl.a. affärs- eller yrkeshemligheter, till vilka hör bland annat Tjänstens detaljerade struktur, programmeringsteknik och -logik och databasstruktur samt kunduppgifter).
  3. Sekretessplikten gäller dock inte sådant material och sådana uppgifter (a) som är allmänt tillgängliga eller annars offentliga; (b) som Användaren har fått av en tredje part utan sekretesskrav; (c) som Användaren haft i sin besittning utan krav på sekretess innan Användaren fått dem i Tjänsten, eller (d) som Användaren självständigt utvecklat utan att utnyttja material eller uppgifter från Tjänsten.
  4. De rättigheter och skyldigheter som gäller i denna punkt förblir i kraft också efter att Användningsrätten upphört.
 7. FIMX:s principer för informationsspridning
  1. Varje Användare och Partner och annan instans som använder Tjänsten förbinder sig till Tjänstens principer för informationsspridning:
   • Den som sparar Uppgifter i Tjänsten ansvarar för att den har rätt att lagra Uppgifterna. Härmed avses bl.a. att i Tjänsten inte får lagras Uppgifter som strider mot lag och/eller god sed eller utan tillstånd Uppgifter som skyddas av immateriella rättigheter. Det företag som Användaren representerar, eller till lämpliga delar Användaren själv svarar på egen bekostnad för konflikter som gäller Uppgifter som lagrats och för kostnader och ersättningar som förorsakas av dem. FIMX svarar inte till någon del för Uppgifter som Användaren lagrat, deras riktighet eller lagenlighet.
   • FIMX kan behandla och rapportera Uppgifter. Vissa Uppgifter i Tjänsten är offentliga och sålunda fria för alla att använda. Tillgången till vissa Uppgifter är däremot begränsad och uppgifterna anses konfidentiella och kan inte överlåtas till andra än de Partner och Användare som saken gäller. FIMX kan alltid leverera rapporter direkt eller indirekt till en Partner eller till Användare som fungerar för Partnerns räkning gällande Uppgifter som berör Partnern. Uppgifter får alltid användas för syften förenliga med Tjänsten samt för vidareutveckling av FIMX Ab:s tjänster, men Uppgifterna används inte för tredje parters marknadsföringssyften.
   • Följande av dataskyddslagstiftningen. Alla parter ska i sin verksamhet följa den allmänna dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och övrig tillämplig lagstiftning, och inte överlåta till eller från Tjänsten känslig information, ifall det inte av speciella orsaker är nödvändigt. Både Användaren och Partnern är medvetna om att användning av Tjänsten förutsätter behandling av personuppgifter. Om behandlingen önskas begränsas kan Tjänsten inte nödvändigtvis längre användas.
 8. Ansvarsbegränsningar
  1. Inom ramen för tvingande lagstiftning ansvarar FIMX inte för några direkta eller indirekta skador.FIMX ansvarar inte för övriga tjänsteproducenters tjänster eller produkter eller deras verksamhet.
 9. Giltighetstid, ändringar
  1. Användningsrätten börjar när Användaren har godkänt dessa Villkor för användningsrätt. Användningsrätten gäller tills vidare.
  2. FIMX har rätt att efter att på ändamålsenligt sätt ha meddelat om saken ändra Tjänsten, villkoren i detta dokument, innehållet i Tjänsten, serviceutbudet samt servicepriserna. Om ändringen inte ökar Användarens skyldigheter enligt dessa villkor eller minskar Användarens rättigheter eller om den beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut kan FIMX göra ändringen utan förhandsanmälan. Om ändringen ökar Användarens skyldigheter enligt dessa villkor eller minskar rättigheterna ska FIMX meddela skriftligt om ändringen fjorton (14) dagar i förväg. Om Användaren använder Tjänsten efter att ändringen trätt i kraft anses Användaren ha godkänt ändringen.
  3. FIMX har rätt att dra in Användningsrätten till Tjänsten med omedelbar verkan, om Användaren i väsentlig grad bryter mot dessa Villkor för Användningsrätt eller andra villkor som gäller Tjänsten, eller om Användaren inte godkänner den ändring som avses i punkt 9.2.
  4. FIMX har rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten om (a) Användaren inte iakttar dessa Villkor för användningsrätt och inte rättar till sin överträdelse (om den kan rättas till och under förutsättning att den inte är väsentlig, och då finns ingen anmälningsskyldighet) utan dröjsmål efter att Användaren har informerats om överträdelsen; eller (b) om FIMX har skäl att misstänka att Tjänsten används för lagstridig verksamhet eller på ett sätt som kan förorsaka skada eller risk för skada, förorsakar störning eller äventyrar Tjänstens säkerhet.
  5. På dessa villkor tillämpas Finlands lag, med undantag för de bestämmelser som gäller val av lagstiftning. Avtalsparterna strävar i första hand att bilägga tvister. Om detta inte lyckas behandlas eventuella konflikter i Helsingfors tingsrätt som första instans.