Nimi: JULPE-esittelykohde (Puutarhakatu 3)

Suunnitelman perusteet

Pelastustoiminnan tarkoitus


Pelastustoiminta käsittää:

Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyn

Pelastamisen
- ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi
- kiireellisesti suoritettavat toimenpiteet vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa.

Väestönsuojelun
- ihmisten ja omaisuuden suojaamiseksi ja pelastustoimintaa kuuluvien tehtävien hoitamiseksi valmiuslaissa ja puolustustilalaissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa sekä niihin varautumisen.

Tämä pelastussuunnitelma on laadittu työkaluksi turvallisen työympäristön saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä turvallisuuskulttuurin luomiseksi. Pelastussuunnitelma täyttää myös pelastuslain (379/2011) ja Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) vaatimukset.

Suunnitelman tarkoitus


Pelastussuunnitelman tavoitteena on varmistaa seuraavat asiat:

  • Luoda valmiudet onnettomuuksien hallintaan ja vahinkojen ehkäisemiseen ennalta
  • Reagoida nopeasti uhkaaviin vaara- ja onnettomuustilanteisiin
  • Ilmoittaa uhkatilanteista nopeasti
  • Pelastaa loukkaantuneet ja aloittaa tarvittavat ensiaputoimenpiteet
  • Suojata ja opastaa henkilöstö sekä asiakkaat poistumisreittejä käyttäen kokoontumispaikalle.


Kaikki uudet työntekijät tulee perehdyttää pelastustoiminnan periaatteisiin ja ohjeisiin töihin perehtymisen yhteydessä.
Lisäksi yli kaksi viikkoa kohteessa työskentelevät, tilapäiset työtekijät tulee perehdyttää samalla tavoin. Perehdyttämisestä vastaa työnjärjestäjä.

Suunnitelmaa koskevia lakeja ja säädöksiä


Pelastuslaki 379/2011 

    (viimeisin muutos 470/2015)

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011
    (viimeisin muutos 203/2012)

Valmiuslaki 1552/2011
    (viimeisin muutos 470/2015)

Puolustustilalaki 1083/1991
    (viimeisin muutos 1149/2013)

Työturvallisuuslaki 738/2002)
    (viimeisin muutos 364/2013)

Kemikaalilaki 599/2013

Säteilylaki 592/1991
    (viimeisin muutos 677/2015)

Hallintolaki 434/2003
    (viimeisin muutos 801/2015)

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
    (viimeisin muutos 301/2015)

Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 (215/2015)

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta 358/2015 

Em. tilanne 13.8.2015

Finlex.fi -sivustolta löytyvät voimassaolevat lait ja asetukset sekä niiden viimeisimmät muutokset.