Nimi: JULPE-esittelykohde (Puutarhakatu 3)

Riskit ja uhat

Riskit ja uhat sekä niiden ennaltaehkäisy


Ennaltaehkäisemällä ja tunnistamalla vahingon todennäköisyys vähennetään parhaiten mahdollisia poikkeus- ja häiriötilanteita.

Kiinteistön pelastussuunnitelmassa on kuvattu yleisesti kiinteistöön liittyviä riskejä ja uhkia. Sen lisäksi jokaisen käyttäjän tulisi tehdä oma riskikartoitus.

Käyttäjä laatii tarvittavat lisäsuunnitelmat, mikäli heidän toimintansa niitä edellyttävät.

Uhkaava tilanne ja häiriökäyttäytyminen

Henkilökuntaan ja asiakkaisiin kohdistuva riski voi syntyä mahdollisen häiriökäyttäytymisen myötä. Opettele tunnistamaan ja kohtaamaan uhkaavasti käyttäytyvä henkilö.

Työtapaturmat

Kiinteistön käyttäjille ja/tai asiakkaille voi tapahtua erilaisia työtapaturmia ja sairauskohtauksia, joista saattaa aiheutua poikkeustilanne kohteessa. Työtapaturmia voidaan parhaiten ehkäistä noudattamalla vuokralaisten omia työturvallisuusmääräyksiä.
Nopeasti aloitetulla ensiavulla ja avun hälyttämisellä voidaan pelastaa ihmishenkiä. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin järjestämällä ensiavun peruskurssilla (EA1) saadaan perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Tulipalo

Myös tulipalo saattaa olla mahdollinen poikkeustilanteen aiheuttaja.
Jokaisen käyttäjän tulisi pystyä sammuttamaan pieni tulipalon alku.

Alkusammutuskoulutusta voi tiedustella alueelliselta pelastusliitolta (osoitteet internetistä: www.spek.fi/spek), paikalliselta VPK:lta tai pelastuslaitokselta. Koulutusta järjestävät myös monet palokalusto- ja sammutinhuoltoliikkeet.

Ennaltaehkäisyohjeet ja toimintaohjeet tulipalotilanteissa ovat seuraavat:
  • Yleinen siisteys ja järjestys sekä toimiva jätehuolto ovat osa päivittäistä paloturvallisuutta
  • Koneiden lähistölle tai sähkölaitteisiin kerääntyvä pöly ja työtiloihin jätetty pakkausmateriaali tulee poistaa työpäivän päätteeksi
  • Palovaaralliset jätteet tulee tyhjentää kannelliseen palamattomaan astiaan
  • Tupakoida saa vain tupakointipaikalla, jossa tuhkalle tulee varata palamaton astia.
Mahdollista tulipaloa tulee rajoittaa omatoimisesti sulkemalla ovet ja opastamalla pelastuslaitos palokohteelle sekä pitämällä hyökkäysreitit ja pelastustiet vapaina.


Riskin tai poikkeustilanteen voi aiheuttaa esim. tulipalo lähirakennuksissa tai liikenneonnettomuus.
Kiinteistön toiminnasta ei aiheudu suoranaisia riskejä lähialueelle.

Suuronnettomuusriskejä ei tässä pelastussuunnitelmassa ole arvioitu. Suuronnettomuus voi tapahtua esim. kemikaalikuljetuksista läheisellä liikenneväylällä.

Vaaralliset aineet

Tähän listaus kohteen vaarallisista aineista ja kuvaus niiden säilytyksestä.

Muut riskit ja poikkeustilanteet

Tähän kuvaus muista riskeistä.
Muita poikkeustilanteita voi aiheutua sähkökatkoksesta, veden- tai lämmönjakelun katkoksesta.

Sisäiset palotarkastukset

Käyttäjien tulisi pitää vuosittain sisäinen palotarkastus, jonka avulla minimoidaan kohteen paloturvallisuusriskit. Tarkastus kirjataan lomakkeelle, joka arkistoidaan.

Riskikartoitus

Riskienarviointi

Kohteen riskit on kartoitettu potentiaalisten ongelmien analyysillä (POA). Riskianalyysillä pyritään kartoittamaan kattavasti vahinkoriskit niiden tapahtuma todennäköisyyden ja seurauksen vakavuuden mukaan.

Riskianalyysissä arvioidaan eri riskien toteutumisen todennäköisyyttä asteikolla 1-5 (1=erittäin epätodennäköinen ja 5=erittäin todennäköinen) sekä vahinkojen vakavuutta asteikolla 1-5 (1=vähäinen ja 5=sietämätön). Riskin todennäköisyyden ja vakavuuden mukaan riskille lasketaan riskiluku (RL). Riskiluku muodostuu kertomalla riskin todennäköisyys (T) riskin seurauksen vakavuudella² (S²). Riskiluvun kaava (RL) = TxS²

Riskiluvun mukaan muodostetaan riskitaulukko, josta voidaan nähdä mitkä riskit ovat suurimpia. Riskianalyysissä painotetaan riskejä seurauksen vakavuuden mukaan, eli mitä vakavampi riskin seuraus sitä suurempi riskiluku sille muodostuu. Riskejä arvioitaessa on suhtauduttava vakavammin henkilöihin kuin omaisuuteen kohdistuviin riskeihin.

Arvioinnin kriteerit

Todennäköisyys (T)
1 = Erittäin epätodennäköinen
2 = Epätodennäköinen
3 = Lievästi todennäköinen
4 = Todennäköinen
5 = Erittäin todennäköinen
Seuraus/vahingon suuruus (S)
1 = Merkityksetön
2 = Vähäinen
3 = Kohtalainen
4 = Merkittävä
5 = Sietämätön

Riskikartoitus tehty: 08.05.2018 Ylläpito FIMX (FIMX Oy)

Riskin kuvaus T S RL Omatoiminen varautuminen
Tulipalo toimitiloissa 1 3 9 Tiloissa on alkusammutusvälineitä, jotka ovat huollettuja ja saatavilla

Poistumisreitit ja pelastustie pidetään vapaina kulkua varten

Paloturvallisuuden huomiointi (tavaran säilytys) ja tuhopolttojen torjunta

Kiinteistöhuollolliset toimenpiteet

Tulitöiden turvallisuus
Tulipalo muualla kiinteistössä 2 4 32 Paloturvallisuuden huomiointi (tavaran säilytys) ja tuhopolttojen torjunta, alkusammutuskalusto
Tapaturma, sairaskohtaus 2 3 18 Työntekijöiden ensiaputaidot

Pelastustiet pidetään vapaina
Vesivahinko 5 2 20 Vesisulkujen sijainnit on merkitty

Huoltopäivystys
Liikenneonnettomuus 1 1 1 Pihan kattava valaistus
Pahoinpitely, väkivallanteko 1 1 1 Lukitut ovet henkilöstön tiloihin

Kameravalvonta ja vartiointi
Sähkönjakeluhäiriö 2 2 8 Varajärjestelmät, varmuuskopiointi
Murto kiinteistöön 2 3 18 Rakenteellinen murtosuojaus, lukitus ja avainhallinta

Murtohälytys- ja valvontakamerajärjestelmät

Valaistus ja vartiointi

Vakuutus
Kemikaalionnettomuus 1 1 1 Henkilökunnan toimintaohjeet ko. tilanteisiin

Suojavarusteet
Sääilmiön aiheuttama vahinko 1 1 1 Vakuutus

Kiinteistön huolto- ja kunnossapitotoimet
Tapaturmat

- syvät haavat / leikkautumiset

- vakava kaatuminen

- putoaminen

- selkä- ja raajavammat

- vakavat palovammat

- silmävammat

- sähköisku
2 4 32 Ensiaputaidot ja –välineet

Työpaikan vaarojen arviointi ja poistaminen (työsuojelu)

Liukkauden torjunta sisä- ja ulkotiloissa
Yhteensä 141