Nimi: S-talo (Taitoniekantie 9 (S))

Riskit ja uhat

Riskit ja uhat sekä niiden ennaltaehkäisy

Riskien ja vaaranpaikkojen kartoitus

Kiinteistössä on suoritettu pelastuslaitoksen kartoituskatselmus, joka suoritetaan kolmen vuoden välein. Katselmuksessa havaituissa turvallisuuteen liittyvistä seikoista on laadittu erillinen muistio, joka toimitetaan kiinteistön edustajalle yhdessä pelastussuunnitelmien kanssa.

Tunnistetut riskit


Ulkoalueet

PALOVAARA, ILKIVALTA, VARKAUDET, LIUKASTUMISET


Turvallisuutta parantaa:

- OVIEN LUKITUKSET; asukkaat huolehtivat ovien lukituksista sekä ilmoittavat niihin liittyvistä häiriöistä tekniselle isännöitsijälle ja huoltoyhtiölle sähköpostitse vikailmoituslomakkeella. Lukitsemalla tilat estetään varkauksia, ilkivaltaa sekä parannetaan paloturvallisuutta.

-KAMERAVALVONTA: Ulkoalueilla on käytössä tallentava videovalvonta.

- TALOJEN OSOITENUMEROINNIT; huoltoyhtiö varmistaa, että talojen sekä niiden rappujen osoitenumeroinnit ovat luettavissa pelastushenkilöstön ajoneuvoista. Avun saapuminen hätätilanteessa nopeutuu.

- RAKENNUSTEN LÄHIYMPÄRISTÖN SIISTEYS; rakennusten lähiympäristö pyritään pitämään siistinä ja vapaana palavasta materiaalista. Siisteydestä pitävät huolta kaikki talojen asukkaat sekä alueella työskentelevät henkilöt. Paloturvallisuus sekä yleinen viihtyvyys parantuvat. 
Rakennusten lippojen katot ovat osittain puuta, joten niiden alla ei tulisi säilyttää mitään helposti syttyvää tai mitään, mikä herättää mahdollisen tuhopolttajan mielenkiinnon. 

- PIHA-ALUEEN KUNNOSSAPITO; piha-alue ja siihen liittyvät kävelyväylät pyritään pitämään turvallisina kesällä sekä talvella. Mahdolliset kaivuu- yms rakennustyöt merkitään asianmukaisesti sekä piha-alue hiekoitetaan että aurataan tarvittaessa. Piha-alueen riittävä valaistus ehkäisee ilkivaltaa, varkauksia sekä vähentää tuhopolttojen riskiä.

- PELASTUSTIET; pelastustiet tulee pitää avoinna kesällä sekä talvella. Pysäköintiä pelastusteille tulee välttää sekä niiden aurauksesta tulee pitää huolta talviaikaan. Pelastustiet pyritään pitämään niin leveinä, että myös pelastuslaitoksen raskaat ajoneuvot mahtuvat liikkumaan niillä.
Kohteissa  joissa parveke on katsottu hätäpoistumistieksi, tulee olla riittävästi tilaa pelastuslaitoksen nostolavayksikölle.

Sisätilat

PALOVAARA, ILKIVALTA, VARKAUDET, VESIVAHINGOT

Turvallisuutta parantaa:

- SAUNATILOJEN TARKASTUS; rakennuksen pohjakerroksessa on sauna. Tätä käytettäessä tulee varmistua kiukaan kunnosta sekä siitä, että kiukaalle ei ole jätetty mitään palavaa materaalia edellisen saunojen toimesta. Lisäksi saunojien kannattaa huomioida kerrokseen sijoitetun alkusammuttimen sijainti.

- TOIMINTAKUNTOINEN PALOVAROITIN; suurin osa palokuolemista johtuu hengitetyistä erittäin myrkyllisistä palokaasuista. Jokainen asukas vastaa itse huonekohtaisen palovaroittimen toiminnasta. Tarkasta varoittimen toiminta vähintään vuosittain sekä pitkän poissaolojakson jälkeen.
 
- LIEDEN PITÄMINEN TYHJÄNÄ PALAVASTA MATERIAALISTA; lieden keittolevyjen päälle ei saa jättää mitään palavaa materiaalia esim. pitsalaatikoita tai kahvikeitintä. Keittolevyt voivat unohtua päälle tai asunnossa olevat lemmikit sekä lapset voivat vahingossa kytkeä ne päälle. 

- PALO-OVIEN SULKEMINEN; kaikki käytävien väliovet ovat palo-ovia eikä niitä saa kiilata tai muuten jättää auki. Palo-ovien tarkoitus on estää tulipalon sekä myrkyllisten palokaasujen leviäminen, avonaisina tätä hyötyä ei saavuteta. Palo-ovien sulkeminen on kaikkien asukkaiden vastuulla. Ovien vioista tulee ilmoittaa huoltoyhtiölle vikailmoituslomakkeella. Samalla estetään rakennukseen kuulumattomien liikkumista hätäpoistumisteiden kautta.

- RAPPUKÄYTÄVÄT  EIVÄT OLE VARASTOTILOJA; käytävissä, porrastasanteilla sekä porraskäytävissä tavaroiden säilyttäminen on kielletty. Kyseisissä paikoissa säilytetty palava materiaali on helppo kohde tuhopolttajalle sekä väärässä paikassa säilytetty tavara voi estää hätäpoistumistien käytön tulipalon sattuessa. Säilyttämällä tavaroita niille kuuluvissa paikoissa parannamme samalla asumisviihtyvyyttä sekä estämämme samalla varkauksia.

- KERROSTEN SEKÄ HUONEISTOJEN MERKITSEMINEN; kerrokset sekä huoneistot on merkitty riittävän suurella kerros- ja huoneistonumerolla, jotka ovat vaivatta luettavissa. Merkintä auttaa pelastuslaitoksen savusukeltajia oikean kerroksen paikantamisessa sammutushyökkäyksen aikana sekä helpottaa vieraiden löytämistä oikealle ovelle. 

- VIEMÄREIDEN KUNNOSSAPITO; jos havaitset asuntosi tai yleisten tilojen viemärin olevan tukossa, ilmoita siitä huoltoyhtiölle vikailmoituslomakkeella. Suihkuun nukahtaminen saattaa aiheuttaa moraalisen krapulan lisäksi suuret vesivahingot.

Kiinteistössä harjoitettu toiminta
Rakennuksessa on tavanomaista vuokra- asuintoimintaa ja pääosa asukkaista on normaalisti liikuntakykyisiä opiskelijoita. Rakennuksen alimmassa kerroksessa B-rapussa on sauna, jota käyttävät myös talon ulkopuoliset ylioppilaskylän asukkaat.


Vaarojen ja riskien ennaltaehkäisy

Asukkaille on annettu ohjeet  asumisohjeen sekä toimintaohjeen löytämisestä  vaaratilanteiden varalta. Asumisohjen löytäminen ohjeistetaan aina uuden vuokrasuhteen alkaessa.

Asumiseen ja turvallisuuteen liittyvät ohjeet on saatavissa soihtu.fi sivuilta. Asuntokohtainen pelastautumiskortti on sijoitettu eteiseen, josta selviää lähimmät poistumistiet.

Riskikartoitus

Riskikartoitusta ei ole tehty.